Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring Visualls keukenachterwanden
Je privacy is voor Visualls van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Visualls doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je hier vragen over hebt of als je wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over onze privacyverklaring.

1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Visualls.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Verkoopvoorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Visualls.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Visualls.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Visualls.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Visualls.nl zijn vrijblijvend en Visualls.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Visualls.nl. Visualls.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Visualls.nl dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het weigeren van een bestelling is uitsluitend toegestaan onder opgaaf van redenen.

3. Bezorging
De door Visualls.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levering van de producten geschiedt op het moment van in ontvangst door (of namens) de consument.

4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien Visualls.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Visualls.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Visualls.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Visualls.nl.

5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Visualls.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Visualls.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Visualls.nl garandeert dat de aan u geleverde producten geen opzettelijke inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Visualls.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Visualls.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Visualls.nl, dan wel tussen Visualls.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Visualls.nl, is Visualls.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Visualls.nl. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. Visualls.nl respecteert en beschermt uw privacy
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. Visualls.nl beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Visualls.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. Visualls.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Visualls.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Visualls.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Visualls.nlkan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Herroepingsrecht
Bij Visualls.nl is het herroepingsrecht van de afnemer niet van toepassing, aangezien de bestelling bij Visualls.nl volgens specificaties van de afnemer is vervaardigd. Een bestelling bij Visualls.nl is altijd maatwerk. Mochten Visualls.nl en de afnemer het niet eens worden over het gemaakte voorbeeld van de visual dan heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren, 60% van het totaal bestellingsbedrag zal dan worden retourneerd.

12. Schade
Indien de afnemer bij aflevering constateert dat de producten beschadigd zijn dient Visualls.nl daarvan direct en ter plekke schriftelijk in kennis te worden gesteld middels het bij levering te ondertekenen leveringsformulier. De afnemer dient dit artikel retour te zenden aan Visualls.nl in de originele verpakking. Visualls.nl kan, indien de afnemer reeds betaald heeft, een deel van de factuurwaarde van het artikel vergoeden. Ook kan Visualls.nl ervoor kiezen het artikel te repareren of te vervangen. De kosten van verzending zullen voor rekening van de afnemer komen. De kosten van retourverzending komen voor rekening van Visualls.nl. De Visuall dient ten alle tijde vóór aanvang van montage gecontroleerd te worden. Schadereclamatie is NIET mogelijk wanneer de Visuall reeds is gezaagd, geboord, gelijmd, etc.

13. Kleuren
De kleurweergave van uw beeldscherm is geen graadmeter van de uiteindelijke kleuren van uw visual. De kleuren op de visual zullen zoveel mogelijk natuurgetrouw zijn.

13. Diversen
Indien u aan Visualls.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Visualls.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Visualls.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Visualls.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Visualls.nl deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Visualls.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Visualls.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Visualls.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Visualls.nl is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van Visualls.nl. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid van Visualls.nl kan niet waarborgen dat de website van Visualls.nl ononderbroken of foutloos zal functioneren. De website wordt door Visualls.nl ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

T. 015 879 50 50   |   E. info@visualls.nl   |   Bank: IBAN NL51 RABO 0126344256   |   BTW nummer: NL852914271B.01   |   KvK nummer: 58182713